Życie Sakramentalne

Życie Sakramentalne

St Priscilla stained glass as seen across from the altar in the church

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także kary za grzech. Jednoczy także z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie, daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej oraz włącza we wspólnotę Kościoła. Obdarowuje również cnotami – wiarą, nadzieją i miłością i darami Ducha Świętego. Każdy ochrzczony zostaje opieczętowany niezniszczalnym duchowym znamieniem i już na zawsze przynależy do Chrystusa. 

Sakrament chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Chrzcić” – oznacza zanurzać w wodzie. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w Jordanie. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy  chrzest. Uznał, że podobnie jak Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe znamię” – znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła. Jezus dał Apostołom nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).

Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Uczestnictwo w przygotowaniu przedchrzcielnym jest obowiązkowe. Rejestracja w kancelarii parafialnej.

St Priscilla stained glass as seen across from the altar in the church

SAKRAMENT POJEDNANIA

Sumienie jest obok Miłości, Nadziei i Wiary jednym z najwspanialszych darów jakie Bóg przekazał człowiekowi. Konkretnie władzę odpuszczania grzechów przekazał Apostołom sam Chrystus w słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane”. Każdy z nas powinien odpowiedzieć na Boże wołanie: Czy miłujesz mnie? Jeśli chcemy odpowiedzieć jak Piotr: Tak, Panie Ty wiesz że Cię kocham, musimy zacząć od pracy nad sobą.Najważniejszym punktem pracy nad religijnością człowieka jest, czystość duszy i ciała. Te obie bardzo ważne rzeczy zapewnia, a przynajmniej próbuje w nas budować sakrament pokuty. W tym sakramencie człowiek nadaje sobie samemu pewien sens. Musi pracować na swoje „ja” w sensie sumienia. Można je porównać do karty na której zapisują się wszystkie nasze słowa, myśli i uczynki. Kiedy przychodzi czas rozliczenia wszystkie te sprawy zostają mówiąc językiem młodzieżowym „przeskanowane” niejako przez Chrystusa w Sakramencie Pojednania za pośrednictwem kapłana.

Można przystąpić do Sakramentu Pojednania przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę. Również można w każdą sobotę od 3:00 do 4:00 PM. Jest możliwość spotkania z księdzem codziennie w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

St Priscilla stained glass as seen across from the altar in the church

SAKRAMENT KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pierwsze przyjęcie Mojego Ciała w Sakramencie Eucharystii jest kolejnym przykładem, jak jestem wyśmiewany. Tak wielu rodziców nie pojmuje znaczenia faktu, że ich dzieci otrzymują Chleb Życia. Więcej zachodu i dbałości wkładają wcześniej w to, jak ich dzieci będą ubrane, niż w objaśnienie, jak Cudowny Dar otrzymają. Ten dar doprowadzi ich do zbawienia. Materialny aspekt, który otacza to zdarzenie, nie ma nic wspólnego z ich duszą. Smutkiem napawa Mnie to, że nikt nie mówi tym małym dzieciom o Mnie. Miłość, jaką mam dla nich, jest wszechogarniająca. Jeśli przyjmują Najświętszą Eucharystię ze świadomością jej znaczenia, wówczas ich dusze wzmacniają się i oczyszczają. Im częściej przyjmują Mnie w ten sposób, tym silniejsza będzie ich wiara.

Nie zapominajcie, że bez sakramentów wasza wiara jest słaba. Po pewnym czasie, bez płynącego z nich Mojego błogosławieństwa, wasza dusza zapada w uśpienie. Cała wiara we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego stopniowo zanika, pozostaje jedynie mała iskierka, która wybucha od czasu do czasu. Wróćcie do Mnie przez sakramenty. Złóżcie hołd i okażcie należny dla sakramentów szacunek, a znowu poczujecie Moją prawdziwą obecność. Nie zapominajcie, że sakramenty są pożywieniem niezbędnym waszym duszom do życia wiecznego — nie zostały ustanowione bez powodu. Bez nich wasza dusza umrze. Kocham was wszystkich. Proszę, przybliżajcie się do Mnie, okazując szacunek sakramentom, które są darem od Boga Ojca dla was.

St Priscilla stained glass as seen across from the altar in the church

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie należy do jednych z najważniejszych sakramentów chrześcijańskich. Dokumenty kościelne razem z chrztem i Eucharystią nazywają je „sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego”. To znaczy, że należą do takich znaków, które wprowadzają człowieka do rzeczywistości duchowych, które nie są dostępne dla wszystkich ludzi. Są tak cenne, że wymagają podjęcia wielkiego wysiłku. Jest to „tajemnica” to znaczy coś ukrytego, podobnie jak ukryty jest jakiś skarb. Nawet jeśli nie wiemy jaki to skarb, a przypuszczamy, że jest to coś cennego, to z pewnością chcielibyśmy go odkryć. Są ludzie, którzy fascynują się i zajmują poszukiwaniem skarbów. Zwykle niewiele z tego wychodzi. Jest jakaś nutka „tajemniczości”, która pociąga do podejmowania wysiłku, aby go odnaleźć. Już samo poszukiwanie jest emocjonujące. Jest jednak taki skarb, który powinien odkryć każdy człowiek, przeznaczony dla każdego indywidualnie. O tym skarbie mówi Jezus w Ewangelii Mt 13,44-52 „Podobne jest królestwo niebieskie do ukrytego skarbu na polu. Gdy znalazł go pewien człowiek, zakrył z powrotem. Potem poszedł uradowany, sprzedał wszystko co miał i kupił to pole. Królestwo niebieskie podobne jest do kupca, poszukiwacza pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł sprzedał wszystko, co miał i kupił ją”. Z tego powodu pragniemy młodym osobom, proponować takie formy katechezy, które pomagają i ułatwią odkrycie tego najważniejszego skarbu. Należy też dodać, że bez osobistego szczerego zaangażowania, nie osiągnie się celu. Nic dziwnego, że dla niektórych młodych chrześcijan sakrament nic nie wnosi. To podobnie, jakby chcieć osiągnąć dobre wyniki w nauce i uzyskać dobre wykształcenie nie podejmując jednocześnie wysiłku systematycznej nauki.

St Priscilla stained glass as seen across from the altar in the church

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie (Wstęp do Obrzędów sakramentu małżeństwa, 2).

Istotę małżeństwa stanowi fakt, że jest ono związkiem między dwiema osobami – mężczyzną i kobietą – dającym im prawo i obowiązki w kwestii współżycia biologicznego i społecznego w celu zrodzenia potomstwa, wzajemnego dopełniania i doskonalenia swych osobowości.

O małżeństwie możemy mówić jako o akcie jego zawarcia albo odnosić się już do jego trwania. W pierwszym znaczeniu mówimy o ślubie małżeńskim. Jest on kontraktem, czyli oficjalną umową prawnie zawartą przez mężczyznę i kobietę dla osiągnięcia celów małżeństwa i nabycia jego praw oraz obowiązków. Ten kontrakt jest osobowym aktem obojga małżonków, wyrażonym przez nich na zewnątrz. Wolą Chrystusa ważny kontrakt małżeński zawarty między ochrzczonymi jest skutecznym znakiem dobra nadprzyrodzonego, udzielonego małżonkom przez Boga, a także znakiem miłości Chrystusa i Jego Kościoła – jest więc sakramentem.

W drugim znaczeniu małżeństwo jest stanem. Jest to umowa, która trwa jako więź z jej prawami i obowiązkami. Małżeństwo jest umową szczególnego rodzaju:

- może być zawarte tylko między jednym mężczyzną a jedną kobietą;
- treść i istotne warunki są z góry określone i nie mogą podlegać dobrowolności stron;
- jest to kontrakt trwający do końca życia.

Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Prosimy potwierdzić datę w kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli. Śluby nie odbywają się w niedzielę.